SMYK S.A. Statut

Organy Spółki:DO AKCJONARIUSZY SMYK S.A.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek
handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 20 września 2019 numer 1798 z późniejszymi zmianami)
Smyk S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana „Spółką”) wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki.